Často kladené dotazy - nápověda pro EIZ

 1. K čemu slouží Portál PEZ?
 2. Jak jsou rozlišovány dostupné zdroje?
 3. Podle jakých kritérií jsou řazeny zdroje?
 4. Jak vyhledávat na Portálu PEZ?
 5. Jak se liší přímý a vzdálený přístup?
 6. Co je to Shibboleth a k čemu slouží?
 7. Studuji / pracuji na více fakultách. Mám provést nějaké další nastavení?
 8. Nemůžu se přihlásit, co mám dělat?
 9. Nefunguje mi přímý přístup, jak mám postupovat?
 10. Zdroj není pro moji fakultu dostupný. Jak mám postupovat?
 11. Přihlásil/a jsem se přes Shibboleth a nejde to, kde může být chyba?
 12. Jaký význam mají zkratky použité na Portálu PEZ?
 13. Databaze je na UK dostupná, přesto se nedostanu k plnému textu konkrétního článku. V čem je problém?
 14. Existují nějaké návody pro vzdálený přístup?
 15. K čemu slouží linkovací server SFX?
 16. Které informační zdroje podporují linkovací server SFX?
 17. Jak SFX funguje?
 18. Jaké služby SFX nabízí?
 19. Kde na stránkách informačních zdrojů hledat služby SFX?
 20. Mám zájem o další informace k SFX.
 21. K čemu slouží paralelní vyhledávač MetaLib?
 22. Kudy do MetaLibu?

1. Portál elektronických zdrojů Univerzity Karlovy (dále jen PEZ) zpřístupňuje informace o elektronických zdrojích ve vědě a výzkumu, které jsou přístupné pro zaměstnance, studenty a uživatele Univerzity Karlovy.


2. Zdroje se rozlišují na:

 • zdroje předplacené – zdroje, u kterých UK uzavřela licenční smlouvu s dodavatelem. Přístup mají pouze zaměstnanci a studenti UK. K vybraným zdrojům, u nichž to umožňují licenční smlouvy, mají přístup také externí registrovaní čtenáři.
 • zkušební přístupy (trials) – zdroje určené k vyzkoušení na dobu určitou
 • zdroje volné – využívání není vázáno žádnou licenční smlouvou

3. Zdroje jsou řazeny dle různých kritérií:

 • dle abecedy - zobrazí veškeré přístupné zdroje v abecedním pořadí
 • dle fakulty - zobrazí veškeré zdroje přístupné v rámci dané fakulty/katedry v abecedním pořadí
 • dle oborů - zobrazí veškeré přístupné zdroje daného oborů v abecedním pořadí


Zvlášť uvedené jsou zdroje:
 • zkušební přístupy - tzv. "trialy" - zdroje, které jsou určeny k vyzkoušení a případnému dalšímu nákupu. Pokud chcete zdroj ohodnotit, napište svůj komentář do facebookového pole pod zdrojem, nebo na email!
 • užitečné odkazy - zde najdete různé zdroje nadstavbového charakteru (citační managery, výukové materiály různých dodavatelů, atp.)

4. Portál nabízí dva způsoby vyhledávání:

 • okénko vyhledávacího pole - prohledává zadaný výraz ve stručném popisu zdrojů
 • rozšířené hledání - můžete hledat v různých částech popisu (název, stručný popis, podrobný popis, atd.) a kombinovat více vyhledávacích kritérií (např. obor a dostupnost z určité fakulty/katedry)


5. Rozlišujeme dva typy přístupů:

 • přímý přístup - použijte v případě, že pracujete z PC připojeného na síť Univerzity Karlovy/fakulty/katedry. Systém vás připojí přímo do databáze, aniž zadáváte jakékoliv ID/heslo. Tento přístup je umožněn z veřejných PC stanic i registrovaným uživatelům jednotlivých knihoven.
 • vzdálený přístup - použijte v případě, že nejste v danou chvíli připojení na síť Univerzity Karlovy/fakulty/katedry. Tento přístup je určen pouze pro zaměstnance a studenty UK (podmínkou je účet v Centrální autentizační službě UK). K vybraným zdrojům, u nichž to umožňují licenční smlouvy, mají přístup také externí registrovaní čtenáři.
  Zdroje, které prezentuje tento Portál, jsou zpřístupněny pomocí technologií Shibboleth a EZproxy.


Logo Shibboleth

6. Vzdálený přístup (Shibboleth) je technologie, která umožňuje autentizaci a jednotné přihlášení uživatelů v prostředí webu. Je podporována i na UK a s jejím využitím je možné se připojit k vybraným elektronickým informačním zdrojům z počítačů mimo univerzitní síť.

V současnosti jsou prostřednictvím Shibbolethu dostupné například zdroje platformem EBSCOhost, Web Of Knowledge, OvidSP, ebrary, Elsevier Science Direct a Scopus, Cambridge Journals, British Medical Journals a WilsonWeb. Postupně budou přibývat další. Zdroje, které podporují Shibboleth jsou zde na portále označeny ikonou Shibboleth.

Pro využívání elektronických zdrojů prostřednictvím vzdáleného přístupu není nutné provádět žádná speciální nastavení ani využívat jiných prostředků pro vzdálený přístup.

Je možné, že před přihlášením bude vyžadováno určení některých dalších údajů, které jsou nutné pro správnou identifikaci uživatele. Pro Univerzitu Karlovu platí následující:

Region (group): eduID.cz (Czech academic identity federation)
Institution: Univerzita Karlova v Praze (Charles University in Prague)


7. Z důvodu neúplné implementace Shibboleth na straně některých poskytovatelů služeb (zdrojů) není možné používat tzv. vícenásobné role (afiliace), např. v případě souběhu studia na více fakultách či zaměstnaneckém poměru v souběhu se studiem. Proto musí uživatel vybrat svoji hlavní roli, která bude zaslána poskytovateli služeb. Nastavení lze kdykoli měnit, aktivní je po opětovném přihlášení ke zdroji. Nastavení provedete na serveru CAS UK - URL je https://ldap.cuni.cz. Následně postupujte podle obrázků. Nastavení pro MetaLib a DigiTool Nastavení pro OvidSP a ProQuest


8. Důvodů proč se nemůžete přihlásit může být více:

Popis Postup
Musíte znát své univerzitní číslo a heslo. Vyzkoušejte přihlášení a návody na stránce CAS - Centrální autentizační služby UK.
Přihlašujete se ke zdroji, který na UK není předplácen.Zkontrolujte zda je zdroj předplácen - zde v přehledu zdrojů na Portálu PEZ.
Některá ze služeb zaznamenala výpadek.Kontaktujte nás pomocí formuláře.
Některé zdroje jsou přístupné pouze v knihovně (např. Anopress a ČTK).Dostavte se osobně do knihovny, která zdroj nabízí..


9. Můžete si otestovat, zda váš počítač používá IP adresu z rozsahu Univerzity Karlovy. Odkaz na testovací rozhraní je zde.


10. Některé zdroje mohou být pořízeny pouze pro určitou fakultu. Pokud studujete či jste zaměstnán/a na fakultě, která zdroj nepředplácí, máte následující možnosti:

 • navštívit knihovnu (středisko vědeckých informací) fakulty, kde je zdroj předplácen a využít přístup na místě. Zde nabízíme seznam knihoven na UK,
 • požádat pracovníky své fakultní knihovny (střediska vědeckých informací) o předplacení přístupu nebo o dodání kopie požadovaného článku,
 • použít vzdálený přístup knihovny mimo Univerzitu Karlovu - registrace do knihovny bývá nutností. Stručný přehled těchto knihoven nabízíme na našich stránkách.


11. Důvodů proč ani po přihlášení nemůžete získat přístup k požadovanému obsahu může být více:

 • zdroj aktuálně nefunguje, zkuste přihlášení později nebo kontaktujte technickou podporu požadovaného zdroje, případně nás kontaktujte pomocí formuláře,
 • zdroj přes Shibboleth nefunguje, použijte vzdálený přístup přes EZproxy, případně nás kontaktujte pomocí formuláře.


12. Seznam zkratek používaných na Univerzitě Karlově:

ZKRATKANÁZEV
ARVS Agentura rady vysokých škol
Jinonice Areál Jinonice
CERGE Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium
COZP Centrum pro otázky životního prostředí
CTS Centrum pro teoretická studia
ETF Evangelická teologická fakulta
EIS Evropské informační středisko
FHS Fakulta humanitních studií
FSV Fakulta sociálních věd
FTVS Fakulta tělesné výchovy a sportu
FAF Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
FF Filozofická fakulta
FF-KFS Filozofická fakulta - Katedra filmových studií
FF-KP Filozofická fakulta - Katedra psychologie
FF-KSP Filozofická fakulta - Katedra sociální práce
FF-UDLV Filozofická fakulta - Ústav Dálného východu
FF-UISK Filozofická fakulta - Ústav informačních studií a knihovnictví
FF-UP Filozofická fakulta - Ústav politologie
HTF Husitská teologická fakulta
1. LF 1. lékařská fakulta
2. LF 2. lékařská fakulta
3. LF 3. lékařská fakulta
KTF Katolická teologická fakulta
LFHK Lékařská fakulta v Hradci Králové
LFP Lékařská fakulta v Plzni
MFF Matematicko-fyzikální fakulta
PedF Pedagogická fakulta
PF Právnická fakulta
PřF Přírodovědecká fakulta
RUK Rektorát
UK Univerzita Karlova
UDA Ústav dějin Univerzity Karlovy a Archiv Univerzity Karlovy
UJOP Ústav jazykové a odborné přípravy
UVT Ústav výpočetní techniky
UKN Ústřední knihovna


13. Ne u všech dokumentů v konkrétní plnotextové databázi musí být plný text reálně dostupný. V takovém případě se podívejte, jestli není k dispozici služba SFX a zjistěte, jestli není plný text dostupný v jiné databázi. Pokud text nenajdete ani touto cestou, obraťte se na svého knihovníka nebo na kontaktní osobu uvedenou u zdroje.


14. Návody pro vzdálený přístup:


15. Linkovací server SFX (tzv. Link Resolver) Univerzity Karlovy zajišťuje pro studenty a zaměstnance služby propojení na plné texty dokumentů (a další doplňkové služby) z bibliografických, indexových, abstraktových databází a vyhledávacích služeb. Propojení probíhá prostřednictvím tzv. "tlačítka SFX" a jednotné nabídky knihovních služeb. Uživatel je ušetřen přecházení z databáze do databáze a hledáním té správné, ve které je daný dokument pro UK dostupný. V mnoha případech stačí využít jedinou databázi a v případě, že obsahuje pouze záznam hledaného článku (bez plného textu), je na správný zdroj automaticky naveden přes nabídku služeb SFX.


16. V současnosti tuto technologii podporují všechny hlavní informační zdroje, které má UK zakoupeny – (ProQuest, EBSCO, SpringerLink, ScienceDirect), Metalib, Nástroje el. časopisů a například i Google Scholar. Kompletní přehled zdrojů podporujících linkování na server SFX UK naleznete zde.


17. Služba v principu pracuje na základě technologie OpenURL, tedy perzistentního identifikátoru, který s sebou nese jedinečná metadata o hledaném dokumentu. Tato metadata jsou ze zdrojového systému (Ebscohost, Web of Science, Pubmed, Google Scholar aj.) odeslána do linkovacího serveru, který má ve své znalostní bázi uložené lokace plného textu (vc. doplňkových služeb). Linkovací server porovná dotaz s údaji ve znalostní bázi vygeneruje nabídku všech aktivních služeb a v přehledném menu je nabídne uživateli.18. Služby SFX pro uživatele

 • Portály e-časopisů a e-knih UK
 • Propojení na plné texty článků, časopisů a knih napříč databázemi prostřednictvím "tlačítka SFX"
 • Vyhledání dostupnosti článků a propojení na plný text, či další služby přes Citation Linker
 • Služba bX - doporučování podobných, či příbuzných článků, které by uživatele mohly zajímat
 • Získání nejčtenějších článků oboru prostřednictvím služby bX Hot Articles
 • Propojení na elektronické časopisy, knihy a články prostřednictvím OpenURL
 • Propojení do centrálního katalogu UK na fyzické dokumenty


19. Služby SFX můžete najít pod tímto tlačítkem:
Některé systémy, bohužel, nedovolují použítí standardního tlačítka, služby SFX se proto nabízí také pod několika alternativními tlačítky, nebo pod textovým označením.


20. Další informace k SFX - popis fungování systému a jeho součástí, nápovědy, přehledy zdrojů a cílů SFX na UK, příklady nabídek, kontakt na podporu - najdete na informačních stránkách SFX na UK.


21. Paralelní vyhledávač informačních zdrojů UK - MetaLib - umožnuje paralelní vyhledávání v databázích elektronických zdrojů od různých dodavatelů. Nabízí také celou řadu dalších služeb s vyhledáváním spojených.


22. Tudy:

»»» Vstup do MetaLib «««

Nápověda k vyhledávacímu okénku systému MetaLibJednoduché hledání: Na úvodní stránce Metalibu naleznete fomulář pro dotaz a již předdefinované skupiny zdrojů, které se budou na daný dotaz prohledávat. Výchozí skupinou jsou:

 • Hledat dokumenty - elektronické články a knihy (musíte být přihlášen jako registrovaný uživatel - ikona vpravo nahoře)
 • Hledat bibliografie - bibliografické databáze (musíte být přihlášen jako registrovaný uživatel - ikona vpravo nahoře)
 • Fakultní knihovny - katalogy knihoven UK

Další informace a návody naleznete přímo v nápovědě systému MetaLib.